Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

halfwaysolution
2747 a92b 500
Reposted fromslodziak slodziak viakiteandra kiteandra
halfwaysolution
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiteandra kiteandra
halfwaysolution
8117 7f1d
Reposted fromkarahippie karahippie viajeszczenie jeszczenie
halfwaysolution
halfwaysolution

March 24 2018

halfwaysolution

December 01 2017

halfwaysolution
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaurinko aurinko
halfwaysolution
halfwaysolution
1349 d4f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaimaybebad imaybebad

November 30 2017

halfwaysolution
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viakiteandra kiteandra
halfwaysolution

November 27 2017

halfwaysolution
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viarosses rosses
halfwaysolution
6572 613e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabadalena badalena
halfwaysolution
Reposted fromFlau Flau viaheartbreak heartbreak
halfwaysolution

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
halfwaysolution
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaanecianow anecianow

November 24 2017

halfwaysolution
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
halfwaysolution
0229 aa99
Reposted fromursa-major ursa-major viatysiace-mysli tysiace-mysli
halfwaysolution
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl